Société Belge d'Etudes Celtiques

  • Adapté
  • Large
  • Etroit
  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

International Congress of Celtic Studies 2015 Glasgow

Envoyer Imprimer PDF
15mh Còmhdhail Eadar-Nàiseanta na Ceiltis
15th International Congress of Celtic Studies
Glaschu | Glasgow, 13-17 An t-Iuchar | July  2015
Tha sinn a-nis a’ gairm air pàipearan, postairean agus seiseanan bho rannsaichean is eòlaichean aig gach ìre.
Tha tuillidh fiosrachaidh ri fhaotainn air ar làrach-lìn.
Our call for Papers, Posters and Sessions is now open.
Further information is available on our website.
Cuiridh sinn fàilte air tagraidhean a bhuaileas air gach raon: air cànainean, litreachasan, eachdraidh agus dualchasan nan Ceilteach sna linntean àrsaidh, meadhan-aoiseil agus nuadh-aimsireil; a’ gabhail a-steach litreachas (-beòil agus -sgrìobhte), cànanachas, cànanachas eachdraidheil, sòiseo-chànanachas, eachdraidh, arc-eòlas, lèir-chultar, ainm-eòlas, beul-aithris, creideamh, dualchasan-òrain is -ciùil, foghlam agus poileasaidh-cànan.
Beachdaichidh a’ Chomataidh Acadaimigeach air tagraidhean Pàipearan fa leth (20 mionaidean) agus Postairean, agus Seiseanan a ghabhas a-steach suas gu trì pàipearan co-cheangailte.  Tha iarraidh air tagraidhean cuideachd a bhios ann an cruth deasbaid-bhùird (90 mionaid): cruth sùbailte a luathsaicheas còmhradh agus deasbad nas eadar-obrachaile.
Bu chòir gun cuirear aithghearraidhean a-steach - ag ùisneachadh an fhoirm air loidhne - ro 1 An t-Samhain 2014.
We encourage submissions from new and established researchers on all aspects of the languages, literatures, history and cultures of Celtic-speaking peoples ancient, medieval and modern (including, for example, literature (oral and written), linguistics, historical linguistics, sociolinguistics, history, archaeology, visual culture, onomastics, folklore, belief, song and musical traditions, education, and language policy).
The Academic Committee will consider proposals for individual Papers (20 minutes) and Posters, and for Sessions of up to three linked papers. Proposals are also invited for Round Tables (90 minutes): a flexible format allowing for more interactive discussion and debate.
Abstracts should be submitted using the on-line form.
The deadline for submissions is 1 November 2014.
Please call for paper

Connexion

S'abonner au fil RSS du site

Vous êtes ici : Nouvelles Nouvelles International Congress of Celtic Studies 2015 Glasgow